• Всяко дете е уникално
  ОУ "Христо Ботев" с.Гложене
  Всяко дете е уникално
 • Аз съм българче
  ОУ "Христо Ботев"
  Аз съм българче
 • Училището е нашият дом
  ОУ "Христо Ботев"
  Училището е нашият дом
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Всяко дете е уникално

Новини

Ден на толерантността

Конкурс за рисунка на тема "В помощ за по-слабите" в две групи: I група - за ученици от 1 до 4 клас IIгрупа - за ученици от 5 до 7 кллас

Научи повече

Проекти

Стартират дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Стартират дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основните дейности по проекта са: Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържаниеДейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Период 29.04.2021г.- 31.12.2023г.

Научи повече
Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Научи повече
Проект

Проект

Договор за БФП BG05M2OP001-3.017-0022-C01 в рамките на процедура BG05M2OP001-3.017   “ Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна сред

Научи повече