Обществен съвет

Обществен съвет

Членове на обществения съвет:

Председател:

Анита Росенова Ангелова /родител/

Членове:

1.Биляна Стефанова Димитрова /родител/

2. Корнелия Мануилова Маринова /родител/

3.Цветелина Димитрова Витанова/родител/

4.Галина Иванова Маринова/представител на финансиращия орган/
Архив


Модел за обществен съвет

Всяка паралелка излъчва по 1 представител  Провежда се събрание на представителите - В събранието с право на глас може да участва само 1 родител на ученик. - Всеки може да номинира себе си или друг представител.  Избират се резервни членове - Поредността на заместване се определя по броя получени гласове.  Мандат на съставения ОС – 3 години.

Научи повече

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Христо Ботев""

Промяна в състава на обществения съвет  Промяна в състава на обществения съвет преди изчитане на мандата:  При отписване или завършване на ученика, чиито родител е член на обществения съвет;  След писмено заявление до директора на училището от представител на родителите;  След писмено уведомление от финансиращия орган за промяна на представителя;  По инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл.5, ал. 1;  При неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;  По решение на събранието на родителите.  (2) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите, съставът се попълва от резервен член по поредносттана заместване за срок до изтичането на мандата.  (3) При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на мандата.

Научи повече