Проекти

Проект  "Успех за теб"

Проект "Успех за теб"

По проект "Успех за теб" Дейност 3 "Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес" на 21.02.2024 г. се проведе лекционен курс с 20 родители.

Научи повече
НП  "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор

Научи повече
Проект  "Подкрепа за успех"  2021-2022 учебна година

Проект "Подкрепа за успех" 2021-2022 учебна година

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ Съдържание на съобщението: Регионалното управление на образованието - Враца организира провеждането на междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. На територията на област Враца провеждането на междуучилищните дейности по проект „Подкрепа за успех“ е предвидено да се осъществи на 29.06.2022 г. в гр. Враца, в гр. Бяла Слатина и в гр. Мизия, в следните училища-домакини: СУ „Козма Тричков“ гр. Враца – училище-домакин за училищата от община Враца, община Криводол, община Мездра и община Роман. Начален час на събитието – 10.00 ч. ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия - училище-домакин за училищата от община Мизия, община Козлодуй и община Оряхово. Начален час на събитието – 11.00 ч. ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина училище-домакин за училищата от община Бяла Слатина, община Борован и община Хайредин. Начален час на събитието – 12.00 ч. Програмата за междуучилищните дейности е приложение към настоящата обява.

Научи повече
Стартират дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Стартират дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основните дейности по проекта са: Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържаниеДейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Период 29.04.2021г.- 31.12.2023г.

Научи повече
Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Научи повече