Дейности

Заниманията по интереси включват:
1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата,спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование,
образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;
2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;
3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците.


Файл
НП "Иновации в действие"

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ На 27.06.2023 г. в СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй се проведе заключителна междуинституционална среща по НП „Иновации в действие“, която бе между СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй и ОУ „Христо Ботев“, с. Гложене. Двете училища представиха своите посещения и срещи в иновативни училища в София, Варна и Перник и обмениха информация за добри практики и иновации, видени в тези училища. На срещата бяха поканени и ученици, взели участие в мобилностите по Националната програма, които разказаха от първо лице своите впечатления и преживявания. Учителите от СУ „Христо Ботев“ – Козлодуй показаха и различни материали, донесени от посещенията в София и Варна, както и няколко видеоклипа на наблюдаваните иновации. Учителите от СУ „Христо Ботев“ – Гложене показаха презентации за посетените от тях училища във Варна и в Перник. Накрая срещата завърши с почерпка и пожелания за весела ваканция и заслужен отдих.

27.06.2023


Слово

Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация.

Научи повече

Театър

Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация.

Научи повече

Спорт

Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация. Кратко описание за дейността. Примерна информация.

Научи повече