Проект

Проект

Проект

15.03.2021г.

 

 ОУ "Христо Ботев" с. Гложене

 участва в проект "Различни, но заедно"

Договор за БФП BG05M2OP001-3.017-0022-C01 в рамките на процедура

BG05M2OP001-3.017   “ Повишаване на капацитета на педагогическите

специалисти за работа в мултикултурна сред
Архив