Стартират дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Стартират дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Стартират дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание

Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Период:29.04.2021г.-31.12.2023г.

В периода 14.06- 31.12. 2021г. се проведе обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда с ученици от 1,2 и 3 клас. Всяка група включва 5 ученици. Ръководители на групи:

Веселка Поманова - старши учител

Стойчо Терччев -старши учителл

Веселка Поманова - старши учител

Марияна Луканова -старши учител

УЧЕБНА  2022/2023 ГОДИНА

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание - Група с родители на ученици от I клас 

Ръководител: Даринка Гечева -старши учител в ГЦОУД

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Сформирани 4 групи , обхванати всички ученици от  I клас

Ръководител: Стойчо Терчев -старши учител в начален етап