Бюджет

БюджетАрхив

Файл
Отчет бюджет второ тримесечие и обяснителни записки 2020г.

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” С. ГЛОЖЕНЕ ОБЩ. КОЗЛОДУЙ Ул. „Паисий” № 1 тел: 09160/23-82, 22-37/ e-mail: gl_hristobotev@abv.bg Обяснителни  бележки към Отчет за второ  тримесечие Бюджет 2020 година  В параграф 01-00 Заплати  план към второ тримесечие -175 000  лева , средства от уязвими групи към месец юни 9 000 лева, общо – 184 000 лева, общо  изразходвани средства -169 000 .00 лева  остатък -14 539.00 лева. За възнаграждения НВО 7 КЛАС/ квестори, Училищна комисия , непедагогически персонал/ - 1840.00 лева В параграф 02-00 Други възнаграждения план към второ 21500 лева , завишен средства от уязвими групи към месец юни – 9 620 лева параграф 02-02 граждански договори  годишен план към второ тримесечие 1 500 лева, средства от уязвими групи – 2620 лева ,  параграф 02-09 ДТВ годишен план второ тримесечие -3 700 лева , средства от уязвими групи към месец юни- 7000 лева , изразходвани средства по параграф  02-00  - 17 280 лева , остатък – 13 840лева В параграф 05-00 Задължителни осигуровки  план към второ тримесечие – 47 500.00  лева, изразходвани средства – 40 481.00 лева, остатък – 7019,00 лева В параграф 10-00  Издръжка план към второ тримесечие  34 116.50 лева ЗАВИШЕН БЮДЖЕТ: 162 948.00 лева Учебници-10793.00 лева Пътни -2270.00 лева Ремонтни дейности -149 885.00 лева В параграф 10-00  Издръжка план към месец юли второ тримесечие  197 064.00 лева В параграф 10-11 Храна план към второ тримесечие- 9000.00 лева, изразходвани средства – 3 314.00 лева,  остатък –5 686 .00 лева. В параграф 10-12 Медикаменти план към второ тримесечие – 200.00 лева, остатък 200 лева В параграф 10-14 Учебници и книги план към второ тримесечие  -400.00 лева, Учебници-10793.00 лева, общо – 11 193.00лева,  изразходвани средства – 10 589лева,  остатък 604.00 лева. В параграф 10-15 Материали план към второ тримесечие – 2 500 лева, , изразходвани средства – 1931.00 лева, остатък 596.00 лева В параграф 10-16  Вода, горива и ел.енергия план към второ тримесечие – 9 096 .00 лева, изразходвани средства – 9 096 .00 лева,  остатък –0 лева В параграф 10-20 Външни услуги  план към второ тримесечие – 8 000.00 лева , пътни -2270.00 лева, общо  -10 270.00 лева , изразходвани  средства – 6 698.00 лева , остатък  3 572.00 лева. В параграф 10-30  Текущ ремонт  план към второ  тримесечие – 2000.00 лева,  допълнителни средства -149 885 .00 лева, общо -151 885.00 лева , изразходвани средства  - 0 лева В параграф 10-51  Командировки  план към второ  тримесечие – 1 000.00 лева,  изразходвани средства  - 316 лева Заложените средства по план за второ тримесечие - 278 000.00 лева, общо по параграфи допълнителни средства – Уязвими групи – 18 620 .00 лева  Учебници-10793.00 лева Пътни -2270.00 лева Ремонтни дейности -149 885.00 лева Общо: 181 568.00 лева Средства към месец юни  второ тримесечие : 459 684.00 лева Изразходвани средства: 260 766 .00 лева Остатък: 198 918.00 левает за второ тримесечие на ОУ " Христо Ботев" -Гложене

02.07.2020г.