Административна услуга

Административна услуга

 Административната услуга
1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
3. Процедура по предоставяне на административната услуга
4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.