Новини

НП "Иновации в действие"

ОУ „Христо Ботев“ с. Гложене за втора година участва в дейности по НП “Иновации в действие“. Извършени са две мобилности за посещение на място в двете иновативни училища. Сътрудничеството е насочено в следните области: - разработени иновативни елементи по отношение на организацията на обучението; - организиране по усъвършенстван начин на образователния процес, - иновативно обучение в иновативна образователна среда; - използвани нови методи на преподаване; - разработени по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Създадени бяха условия на педагогическите специалисти, участващи в мобилността да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти. НП “Иновации в действие“ е подходящ формат, насочен и даващ реална възможност за повишаване качеството на образователния процес чрез увеличаване интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез активно използване на дигитални средства и информационни технологии в обучението.Споделените добри практики ще се използват за внедряване на иновативни елементи в учебния процес за повишаване на качеството на обучение. Все повече се увеличава броя на учителите, които използват иновативни инструменти в учебно-възпитателната дейност. На междуучилищна квалификационна дейност на ОУ „Христо Ботев” с.Гложене и СУ „Христо Ботев" гр.Козлодуй педагогическите специалисти споделиха иновативни практики и впечатления от участието в дейностите по НП.

Научи повече

Изпълнение на НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Научи повече

Ученически игри

Участие на областни ученически игри с отбор момичета и отбор момчета по хандбал. Отборът на момичета е на първо място, а отборът на момчетата е на трето място.

Научи повече

“Герои на рециклирането” участие в кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

Дейности: 1. Да съберем чисти и смачкани пластмасови бутилки! 2. Да направим сами своите кошчета за разделно събиране! 3. Да почистим двора на училище! 4. Да направим предмети от отпадъци, за да вдъхнем втори живот!

Научи повече

Трети март

Изгря българската свобода! И лицата на учениците в ОУ „Христо Ботев“ с.Гложене засияха в бял, зелен и червен цвят! Смирено сведохме глава за героите и с гордост рецитирахме стихове, пяхме песни и празнувахме! Честит празник!

Научи повече