Училищния план-прием за учебна 2022/2023 година в ОУ “Христо Ботев “ с.Гложене

Училищния план-прием за учебна 2022/2023 година в ОУ “Христо Ботев “ с.Гложене

Училищния план-прием за учебна 2022/2023 година в ОУ “Христо Ботев “ с.Гложене

Училищния план-прием за учебна 2022/2023 година в ОУ “Христо Ботев “ с.Гложене

    1. Брой паралелки в I и V клас:

I клас- 1 паралелка

V клас- 1 паралелка

     2. Места в паралелки в I и V клас:

I клас-  22 ученици в паралелка

V клас- 26 ученици в паралелка

      3.Класове, за които се предвижда целодневна организация  на учебния ден :

Група ЦОУД- I  клас

Група ЦОУД- II клас

Група ЦОУД- III клас

Група ЦОУД- IV клас

Група ЦОУД/сборна-V-VI клас

 

График на дейности и необходими документи за приемане на ученици в I клас за учебна 2022/2023г.

    1.Съвместна родителска среща с ОДЗ  “Радост”

                                                                                              Срок: м.май 2022г.

     2. Учители в начален етап  Стойчо Терчев и  Даринка Гечева  да  направят обход на подлежащите за обучение в първи клас ученици по получените списъци от община Козлодуй и ОДЗ «Радост» с. Гложене.                       

Срок:  м.май 2022 г.

    3.При обхода да се издирят и други ученици подлежащи на задължително обучение,живеещи на територията на селото.

Срок: м.май 2022г.

 

4.Началните учители да присъстват на тържеството на подготвителната група в ОДЗ «Радост» с. Гложене.

 Срок: 30.05.2022г.

 5.Бъдещите  класни  ръководители да уведомят  родителите за необходимите документи за постъпване в първи клас на проведената обща родителска среща с ОДЗ «Радост».

- заявления за прием в I клас;

- удостоверение за раждане – копие;

- удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

-декларация ,ако детето не е посещавало подготвителна група на  ОДЗ.

                                                                                             Срок: м.май 2022г.

  

 

 


Файл
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС, И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ Какво е важно да се знае при подаване на документите за участие в приема на ученици след VII клас? Съдържание на новината: УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Отчитайки важността на държавния план-прием в VІІІ клас и избора на училище и профил/професия за всеки конкретен ученик, с мисъл и грижа за предстоящите отговорни решения, които трябва да вземате, предоставяме на Вашето внимание най-съществената информация и срокове в хода на приемната кампания. Информация за училищата в област Враца, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година и начинът на балообразуване за всяка паралелка е публикуван на сайта на РУО – Враца в раздел „Прием“. Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/. Подаването на заявление за участие в класирането може да стане от всеки компютър с интернет, по което и да е време в денонощието, в определените времеви периоди. Всеки ученик има персонален профил в Единната информационна система за изпити и прием https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. ВАЖНО! Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране се осъществява по един от следните начини: Самостоятелно от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, като се ползва индивидуалния код за достъп на ученика В определените училища-гнезда, от служебно ангажирани лица, с осигурен служебен профил. Родители и ученици, които поради липса на достъп до интернет или други причини срещат затруднения за заявяване на участието си в първи и в трети етап на класиране, могат да получат съдействие в училището, в което ученикът е завършил основното си образование, в рамките на работния ден /от 8.00 до 18:00 ч./. В този случай въвеждането на заявлението ще се осъществява чрез персоналния профил на ученика. В Регионално управление на образованието – Враца, намиращо се на адрес: ул. „Софроний Врачански” № 6, ст. 403, ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др. В РУО – Враца ще се извършват и корекции на грешно подадени заявления.

30.06..2022